Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Solvbot

Administratorem danych osobowych jest Solvbot Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3/21, 30-702 Kraków.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Solvbot sp. z o.o. możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę rodo@solvbot.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Solvbot sp. z o.o. w celach związanych z rekrutacją. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, wyrażona przez Panią/Pana poprzez przesłanie danych w szerszym zakresie niż wymagane przez przepisy prawa),
  3. art. 6 ust. 1 lit b) (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy- jeżeli podstawą naszej współpracy ma być umowa cywilnoprawna);

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Solvbot sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do wyłonienia najlepszego kandydata, w szczególności:

– w przypadku stanowisk, na które stale prowadzimy rekrutację albo złożenia aplikacji bez wskazania stanowiska- nie dłużej niż 1 rok od dnia otrzymania aplikacji;

– w przypadku stanowisk, na które prowadzimy rekrutację indywidualną, której celem jest wybór jednej osoby na dane stanowisko- przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące po jego zakończeniu;

– jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji- przez okres 2 lat od momentu wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu jej wycofania.

W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Solvbot Sp. z o.o. w oparciu o Pani/Pana zgodę, Solvbot Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Solvbot Sp. z o.o. także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego), jednak decyzje takie zawsze podlegają kontroli Administratora i nie mają istotnego wpływu na Pani/Pana sytuację.

Kategorie odbiorców danych:

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom, przy współpracy których Solvbot Sp. z o.o. wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR,
  3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe i rachunkowe, prawne.

Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Solvbot Sp. z o.o. lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Solvbot Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Solvbot Sp. z o.o.:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Solvbot Sp. z.o.o.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Solvbot Sp. z o.o.  korzystając z adresu rodo@solvbot.pl.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Solvbot Sp. z o.o. jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji